Sóc Sơn | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Sóc Sơn

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 QT Nguyễn Thị Thanh,Vệ Linh, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội QT Nguyễn Thị Thanh Phù Linh Sóc Sơn Hà Nội Nguyễn Thị Thanh 0977708809
2 QT Minh Vũ,Khối 12, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội QT Minh Vũ Phù Lỗ Sóc Sơn Hà Nội Nguyễn Thị Huyền 01627772812
3 QT tư nhân,Khu Tập Thể Z117, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội QT tư nhân Đông Xuân Sóc Sơn Hà Nội Ma Thế Cường 0979946978
4 QT Huy Hằng – Ds Tô Thị Hằng,Đồng Thố, Hồng Kì, Sóc Sơn, Hà Nội QT Huy Hằng – Ds Tô Thị Hằng Hồng Kì Sóc Sơn Hà Nội Tô Thị Hằng 0977569285
5 QT Phương Anh,Thôn Đoài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội QT Phương Anh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội Chị Phương 0915177077
6 QT Nguyễn Thị Kim Loan,72 Tổ 11, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội QT Nguyễn Thị Kim Loan Sóc Sơn Sóc Sơn Hà Nội Nguyễn Thị Kim Loan 01688331168
7 QT An Ngọc Minh,Thắng Chí, Minh Chí, Sóc Sơn, Hà Nội QT An Ngọc Minh Minh Chí Sóc Sơn Hà Nội Trần Thị Chung 0977191165
8 QT Nhung Đức,Thôn Thượng, Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội QT Nhung Đức Đức Hòa Sóc Sơn Hà Nội Đỗ Đình Đức 01674537480
9 QT Bình An, Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội QT Bình An Thanh Xuân Sóc Sơn Hà Nội Hà Thị An 01652042428
10 QT Thu Cúc, Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội QT Thu Cúc Quang Tiến Sóc Sơn Hà Nội Khương Thị Cúc 01666126298